جنگ

جُنگ خنده حسن ریوندی

/post-58

با استقبال بی نظیر مردم هنردوست ، جُنگ خنده حسن ریوندی در قالب چهار سانس فوق العاده شاد درمجموعه دهکده شاندیز برگزار شد.