برج میلاد

موافقت سازمان سینمایی با طرح «سینماخودرو»

/drive-in-cinema

منوچهر صفرخانی از موافقت سازمان سینمایی با طرح «سینما خودرو» خبر داد.