مؤسسه وَنداد در طی زمان أخذ مجوز های لازم برای اجرای برنامه ها از شما دوستان جهت مشارکت در این امر پذیرای نظرات و حضور گرم شما می باشد.

صرفا جهت انجام و برگزاری هر برنامه بنا به فراخور حال آن برنامه باید با مدیر اجرایی مؤسسه جناب فرشاد دباغ هماهنگ شود . لذا ضمن تماس با ایشان درباره برنامه مورد نظر نسبت به جلسه مشاوره و هماهنگی برای انجام برنامه اقدام فرمایید.