- کنسرت فوق العاده شهاب مظفری عزیز نیز پرهیجان برگزار گردید.