حسینی فرماندار شهرستان بینالود با اشاره به سه راهبرد اساسی فرمانداری در طرقبه شاندیز گفت: خروج از گردشگری تک بعدی از راهکارهای اساسی ما برای شهرستان می باشد که مستلزم نگاه ویژه به حوزه فرهنگ و هنر اصیل و فاخر است که بی واسطه به فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط است و ضروریست برای نیل به آن برنامه ریزی همه جانبه نگرانه صورت پذیرد که پیش از این در قلب جشنواره های مختلف تبلور یافته بود.
فرماندار با اشاره به مقوله نشاط اجتماعی و ضرورت توجه به آن افزود: بسط و گسترش نشاط اجتماعی و تعمیق شادی و نشاط عمومی به بالا رفتن آستانه تحمل کمک می کند و موجب بهبود کمی و کیفی شاخص های زندگی خواهد بود.
در این جلسه از زحمات ابراهیم زره ساز رئیس پیشین این اداره تقدیر و علیرضا سید آبادی به عنوان سرپرست جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی بینالود(طرقبه شاندیز) معرفی شد.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۵۷